INTLOG OY:N YLEISET VUOKRAEHDOT 1.6.2018

Intlog Oy:n YLEISET VUOKRAEHDOT 1.6.2018 (Kontit, moduulitilat, myöhemmin tuote)

 

1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan konttien ja moduulitilojen vuokraamiseen

 

2. Vuokrakohteen luovutus vuokralaiselle Tuote luovutetaan käyttökunnossa vapaasti vuokranantajan varastossa. Vuokralainen on velvollinen vastaanotossa tarkastamaan huolellisesti tuotteen, sen saapuessa tai sitä noudettaessa. Tuotteeseen kohdistuvat reklamaatiot huomioidaan vain jos reklamaatiosta ilmoitetaan viimeistään saapumis-/ toimituspäivää seuraavana arkipäivänä. Vuokralainen ei voi vedota seikkaan, joka olisi tullut havaita vastaanottotarkastuksessa.

 

3. Vuokrakohteen palautus Tuote on palautettava vuokranantajalle sopimuksessa olevan vuokra-ajan päättymispäivää seuraavana arkipäivänä. Mikäli vuokranantaja on järjestänyt kuljetuksen tuotteelle, vuokralainen ilmoittaa vuokranantajalle ajan milloin tuote on noudettavissa. Vuokra-aikaa voidaan jatkaa kohdan 4. mukaisesti. Vuokralainen sitoutuu palauttamaan vuokraamansa tuotteen vuokranantajalle luovutuskunnossa, lukuun ottamatta luonnollista kulumista.

 

4. Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa kirjallisesti laaditun sopimuksen mukaisesta päivästä. Vuokra-aika päättyy vuokrasopimuksessa mainittuna ajankohtana kun tuote on palautettu vuokranantajan varikkoon luovutuskunnossa. Poikkeuksen vuokra-ajan päättymisaikaan tekee vuokrasopimuksessa mainitun optioajan käyttöönotto. Jos kuljetus on sovittu vuokranantajan hoidettavaksi, noutopäivä sovitaan erikseen. Mahdolliset siivous-, pesu ja korjaustyöt jatkavat vuokra-aikaa siihen asti kunnes vuokranantaja on hyväksynyt tuotteen palautetuksi.

 

5. Vaaranvastuun siirtyminen Vaaranvastuu vuokran kohteena olevasta tuotteesta siirtyy vuokralaiselle heti vuokra-ajan alkaessa tuotteen noutohetkellä. Jos tuote kuljetetaan vuokralaiselle kolmannen tahon toimesta, vaaranvastuu siirtyy vuokralaiselle luovutushetkellä.

 

6. Vuokran maksu Vuokra maksetaan sopimuksen mukaisesti joko kokonaan etukäteen tai kuukausittain ennen vuokrakuukauden alkua. Jos tuote maksetaan kuukausittain, vuokralainen maksaa tarvittaessa vuokranantajan pyynnöstä sopimuksen mukaisen vuokravakuuden vuokranantajan tilille ennen vuokrauksen alkamista. Vuokranantaja tarkastaa vuokralaisen luottotiedot ja maksuhäiriöt ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta. Vuokran määrään lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Viivästyneelle määrälle on suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa.

 

7. Vuokrakohteen lunastus Vuokrasopimuksessa voidaan määrittää vuokralaisen oikeus lunastaa tuote vuokra-ajan päättyessä. Vuokrasopimuksen sijasta voidaan tehdä yrityksille myös Leasing sopimus johon voidaan määrittää myös lunastus joko vuokralaisen tai vuokranantajan oikeutena.

 

8. Vuokra-ajan jatkaminen Vuokra-aika jatkuu sopimukseen kirjatun periaatteen mukaisesti vuokralaisen niin halutessa. Vuokrasopimukseen kirjataan ehdot vuokrauksen jatkamisesta. Vuokrauksen jatkamisesta vuokralaisen on ilmoitettava vuokranantajalle sopimuksessa mainitun ajan sisällä ennen varsinaisen vuokra-ajan päättymistä. Vuokra-ajan ylittymisestä ilman ilmoitusta ja vuokranantajan hyväksymistä, vuokranantajalla on oikeus korvaukseen esim. jos vuokranantaja on tehnyt uuden vuokrasopimuksen jonkun muun kanssa tai myynyt tuotteen jollekin muulle.

 

9. Vakuutus Tuotteiden vuokra ei sisällä vakuutusta. Vuokralainen vastaa vuokrattavan tuotteen vakuuttamisesta tai voi ostaa vakuutuksen Intlog Oy:n kautta. Vastuu vakuutuksesta kirjataan vuokrasopimukseen.

 

10. Tuotteen vuokraan sisältymättömät palvelut, joista vuokranantaja voi periä erikseen toteutuneet kustannukset tai määritellyn hinnaston mukaan. * Vuokrauksen jälkeinen siivous/ pesu * Vuokrauksen aikana aiheutuneiden vaurioiden korjaukset * Palon, ilkivallan, murron tms. aiheuttamien korjausten kustannukset pl. jos vuokralainen on ottanut vakuutuksen Intlog Oy:ltä. Tuotteen vuokraan sisältymättömien palveluiden hinnat on mainittu vuokrasopimuksessa.

 

11. Vuokralaisen vastuu Vuokralainen vastaa tuotteen vaatimista käyttöhuolloista, lamppujen tms. vaihdoista vuokrauksen aikana sekä on velvollinen pitämään tuotteen hyvässä kunnossa. Vuokralainen on korvausvelvollinen vuokraaikana tapahtuneesta tuotteen katoamisesta sekä kaikesta tuotteelle aiheutuneesta vahingosta pl. jos vuokralainen on ottanut vakuutuksen Intlog Oy:ltä ja vakuutus kattaa ko. vahingon. Korvausvelvollisuus ei koske normaalia kulumista. Vuokra-aikana tuotteen katoamis- tai tuhoutumistapauksissa vuokralainen on velvollinen korvaamaan tuotteen uushankintahinta arvoon. Vuokralainen vastaa tuotteessa säilyttämistään tavaroista.

 

12. Vuokranantajan vastuut ja oikeudet Vuokranantaja huolehtii siitä, että tuote on käyttökunnossa vuokralaiselle / vuokraukseen luovutettaessa. Vuokranantaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteessa olevalle omaisuudelle tai sitä kuljettavalle kuljetusvälineelle eikä välillisistä vahingoista. Vuokranantaja ei ole velvollinen suorittamaan vuokralaisen sopimuskumppaneille tai kolmansille osapuolille vuokralaisen sopimuksista johtuvia korvauksia, hinnanalennuksia tms. Vuokranantaja ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmannelle osapuolelle tuotteen kuljettamisesta, asentamisesta tai varastoinnista.

 

13. Muut asiat Vuokrattavan tuotteen käsittely - Tuotetta käsiteltäessä tulee noudattaa vuokranantajan ohjeita perustuksesta, tuotteen siirtämisestä tai päällekkäin asentamisesta. Tarvittaessa ohje on kysyttävä vuokranantajalta sähköpostilla osoitteesta intlog@intlog.fi Muutostyöt - Vuokralaisella ei ole oikeuttaa suorittaa tuotteelle korjaus tai muutostöitä ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Lupa pitää kysyä sähköpostilla osoitteesta intlog@intlog.fi Tarkastusoikeus - Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa tuote (tuotteet) vuokrauksen aikana. Vuokralaisen on järjestettävä mahdollisuus tarkastukseen vuokranantajan sitä pyytäessä Osoitteen muutos - Vuokratun tuotteen sijoituspaikan muuttuessa, vuokralaisen on välittömästi kirjallisesti ilmoitettava uusi osoite. Sijoituspaikan muutos saattaa aiheuttaa kustannusten muutosta kuljetuskustannusten osalta jos vuokranantaja . Ilmoitus on tehtävä sähköpostilla osoitteeseen intlog@intlog.fi Ulosmittaus, takavarikko, hukkaaminen - Tuote on vuokranantajan omaisuutta. Vuokralainen ei saa myydä, vuokrata edelleen, pantata eikä luovuttaa tuotetta koskevia oikeuksia edelleen. Mikäli viranomaisten toimesta tuotetta ryhdytään ulosmittaamaan tai takavarikoimaan vuokralaisen veloista tai vastuista, vuokralainen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan viranomaisille todelliset omistussuhteet sekä tiedottamaan vuokranantajalle viranomaisten aikomat tai suorittamat toimenpiteet. Jos edellä mainituissa tapauksissa vuokranantajalle aiheutuu kustannuksia oikeutensa säilyttämisestä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan ne.

 

14. Sopimuksen purkaminen Vuokranantajalla on oikeus välittömästi purkaa vuokrasopimus ja estää tuotteen käyttö sekä saada tuote takaisin haltuunsa vuokralaista kuulematta, mikäli; 1) vuokranmaksu viivästyy enemmän kuin neljätoista (14) päivää eräpäivästä. 2) vuokralainen ajautuu konkurssiin, hakeutuu selvitystilaan tai velkasaneeraukseen. 3) vuokralainen käyttää tuotetta sitä vahingollisella tavalla, sopimuksen vastaisesti tai laittomaan tarkoitukseen. 4) vuokralainen rikkoo sopimuksen velvoitteita Sopimuksen purkautuessa vuokranantaja on oikeutettu välittömästi noutamaan tuotteen haltuunsa vuokralaisen kustannuksella. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään tuotteen omista tavaroistaan ennen tuotteen noutoa. Mikäli vuokralainen ei tyhjennä tuotetta määräaikaan mennessä, on vuokranantajalla oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vuokralaisen kustannuksella. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan kaikki purkamisesta ja tuotteen noutamisesta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan vuokranantajalle. Jos sopimus puretaan ennen vuokra-ajan päättymistä, on vuokralaisen maksettava sopimuksen purkamisesta aiheutuva purkumaksu, joka on 30 % palautuspäivän ja sopimusajan päättymispäivän välisestä vuokrasta, kuitenkin vähintään 3 kuukauden vuokraa vastaava määrä sekä tuotteen kuljetuskustannukset. Vuokranmaksun viivästyessä tai vuokralaisen muissa sopimuksen rikkomisasioissa, vuokranantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ja vuokralainen on velvollinen siirrosta tiedon saatuaan suorittamaan kaikki tämän sopimuksen mukaan hänen maksettavakseen kuuluvat maksut vuokranantajalle.

 

15. Sopimuksen alkaminen Vuokrasopimus ei ole sitova ennen kuin vuokralainen on palauttanut allekirjoitetun sopimuskappaleen. Tuotteen luovutus kuljetukseen tapahtuu vasta kun sopimus on allekirjoitettu. Kaikki vuokrasopimukseen tulevat muutokset on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava sopimuspuolten allekirjoituksin. Vuokran optioajan käyttöönottoon riittää sähköpostivahvistus sopimuksessa säädetyn ajan puitteissa

 

16. Erimielisyydet Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen käsitellään riidan erimielisyydet Satakunnan käräjäoikeudessa.

 

17. Tuotteen seuranta, merkinnät Vuokranantaja seuraa tuotteita tuotteessa olevan kirjain- ja tai numeroyhdistelmän perusteella. Merkinnät on annettava olla näkyvissä, niitä ei saa peittää, poistaa, maalata. Muiden merkintöjen tai tarroitusten laittaminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Lupa on kysyttävä sähköpostilla ositteesta intlog@intlog.fi.

VUOKRAA TILA / VUOKRAUSEHDOT